Koszyk
Produktów
0
Wartość[zł]
0,00
Koszyk ZAMAWIAM
Subskrypcja
Dodaj swój adres e-mail by być informowany o nowościach, promocjach i ofertach specjalnych w naszym sklepie

Regulamin

 

Przed rozpoczęciem korzystania ze sklepu internetowego www.exclusivelashes.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

Pobierz formularz zwrotu towaru

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

WWW.EXCLUSIVELASHES.PL

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Warunki zawierania umów sprzedaży
 6. Sposoby płatności
 7. Koszt, termin i sposoby dostawy
 8. Warunki rozwiązania umów o świadczenie usług elektronicznych
 9. Tryb postępowania reklamacyjnego
 10. Prawo odstąpienia od umowy
 11. Własność intelektualna
 12. Postanowienia końcowe

 

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
   • Sklep internetowy działający pod adresem exclusivelashes.pl prowadzony jest przez Monikę Rząp wykonującą działalność gospodarczą pod firmą MONIKA RZĄP PIĘKNE RZĘSY wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Chlebowa 19/2, 71-006 Szczecin, NIP: 6412255847, REGON: 321508827, adres poczty elektronicznej (e-mail): biuro@exclusivelashes.pl, tel. +48 694 673 004
   • Sklep exclisivelashes.pl działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
   • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep exclisivelashes.pl, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz Umów Sprzedaży Produktu, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
   • Każdy Usługobiorca z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Sklepu exclisivelashes.pl, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.
   • Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
   • Sklep exclisivelashes.pl prowadzi sprzedaż detaliczną Produktów, za pośrednictwem sieci Internet na terenie Polski oraz w innych krajach Unii Europejskiej wyłącznie na rzecz Konsumentów.
   • Produkty oferowane w Sklepie są nowe, wolne od wad prawnych i zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
   • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. ( U. 2014 poz. 827),
   • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
   • Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

  2. DEFINICJE
   • DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
   • FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny na stronie internetowej exclisivelashes.pl umożliwiający utworzenie Konta.
   • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – formularz dostępny na stronie internetowej exclisivelashes.pl umożliwiający złożenie Zamówienia.
   • KONSUMENT – osoba fizyczna, która dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
   • KLIENT – Usługobiorca będący Konsumentem, który zamierza zawrzeć lub zawarł Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
   • KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane Usługobiorcy w tym informacje o złożonych Zamówieniach.
   • REGULAMIN - niniejszy regulamin Sklepu.
   • SKLEP - Sklep internetowy Usługodawcy działający pod adresemexclisivelashes.pl
   • SPRZEDAWCA, USŁUGODAWCA –Monika Rząp wykonująca działalność gospodarczą pod firmą MONIKA RZĄP PIĘKNE RZĘSY, ul. Chlebowa 19/2, 71-006 Szczecin, NIP: 6412255847, REGON: 321508827.
   • PRODUKT – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma albo usługa, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
   • UMOWA SPRZEDAŻY – Umowa Sprzedaży Produktu zawarta między Klientem, a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu.
   • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna ,osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
   • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu.
   • ZAMÓWIENIE - oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.
   • NEWSLETTER– Usługa Elektroniczna pozwalająca Usługobiorcy na subskrybowanie i otrzymywanie na podany przez Usługobiorcę adres e-mail bezpłatnych informacji pochodzących od Usługodawcy, dotyczących Produktów dostępnych w Sklepie.

  3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
   Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Sklepu korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak:
   • zawieranie Umów Sprzedaży Produktu,
   • prowadzenie Konta w Sklepie,
   • korzystanie z Newslettera.
   • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców w Sklepie odbywa się na warunkach określonych w Regulaminie.
   • Usługodawca ma prawo do zamieszczania na stronie internetowej Sklepu treści reklamowych. Treści te, stanowią integralną część Sklepu i prezentowanych w nim materiałów.

  4. WARUNKI ŚWIADCZENIIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
   • Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest nieodpłatne.
   • Okres na jaki umowa zostaje zawarta:
   • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony.
   • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia albo zaprzestania jego składania przez Usługobiorcę.
   • umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na korzystaniu z Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony.
   • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
    • komputer z dostępem do Internetu,
    • dostęp do poczty elektronicznej,
    • przeglądarka internetowa,
    • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
   • Usługobiorca zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
   • Usługobiorca zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
   • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

  5. WARUNKI ZAWIERANIA UMÓW SPRZEDAŻY
   • Informacje znajdujące się na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa. Klient składając Zamówienie, składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.
   • Cena Produktu uwidoczniona na stronie internetowej Sklepu podana jest w złotych polskich (PLN) i zawiera wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne składniki. Cena nie zawiera kosztów dostawy.
   • Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu przez Klienta Zamówienia.
   • W celu złożenia Zamówienia, Klient nie ma obowiązku rejestracji Konta w Sklepie.
   • Zamówienia można składać poprzez witrynę internetową za pomocą Formularza Zamówień (Sklep exclisivelashes.pl) – 24 godziny na dobę przez cały rok.
   • Sklep realizuje Zamówienia złożone od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Sklepu tj. od 10:00 do 14:00. Zamówienia złożone w Dni Robocze po godz. 14:00, w soboty, niedziele oraz święta,będą rozpatrywane następnego Dnia Roboczego.
   • Zawarcie Umowy Sprzedaży.
    • Do zawarcia Umowy Sprzedaży, niezbędne jest wcześniejsze złożenie przez Klienta, Zamówienia udostępnionymi przez Sprzedawcę sposobami.
    • Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca, niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie jednocześnie przyjmując Zamówienie, co powoduje związanie Klienta jego Zamówieniem. Potwierdzenie otrzymania oraz przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail, która zawiera:
     • potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia,
     • oświadczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
     • pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy,
     • niniejszy Regulamin.
    • Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 8 zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
   • Każda Umowa Sprzedaży będzie potwierdzana dowodem zakupu (paragon fiskalny), który będzie dołączany do przesyłki.

  6. SPOSOBY PŁATNOŚCI
   • Sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:
   • płatność przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy,
   • płatność przy odbiorze za tzw. pobraniem,
   • płatność za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności.
   • W przypadku płatności przelewem, wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer
    25 1050 1559 1000 0092 0780 9774 ING Bank Śląski ) MONIKA RZĄP PIĘKNE RZĘSY, ul. Chlebowa 19/2, 71-006 Szczecin,  NIP: 6412255847. W tytule przelewu należy wpisać "Zamówienie nr........"
   • W przypadku płatności przy odbiorze przesyłka wysyłana jest po weryfikacji poprawności danych adresowych.
   • W przypadku płatności za pośrednictwem elektronicznych serwisów płatności Klient dokonuje zapłaty przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia. Elektroniczne serwisy płatności umożliwiają dokonanie płatności za pomocą karty kredytowej lub szybkiego przelewu z wybranych polskich banków. Produkt zostanie wysłany dopiero po jego opłaceniu.
   • Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty ceny z tytułu Umowy Sprzedaży w terminie 7 Dni Roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.

  7. KOSZT, TERMIN I SPOSOBY DOSTAWY
   • Koszty dostawy Produktu są ustalane w trakcie procesu składania Zamówienia i są uzależnione od wyboru sposobu płatności oraz sposobu dostawy zakupionego Produktu.
   • Zakupione w Sklepie Produkty są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
   • Klient może odebrać Produkt osobiście pod adresem: ul. Chlebowa 19/2, 71-006 Szczecin.
   • Na termin dostawy Produktu składa się czas kompletowania Produktu oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika:
   • Czas kompletowania Produktu wynosi od 2 do 3 Dni Roboczych.
   • Dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym tj. od 1 do 2 Dni Roboczych (dostawa następuje wyłącznie w Dni Robocze z wyłączeniem sobót, niedziel i świąt).

  8. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
   • Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:
   • Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym (np. prowadzenie Konta).
   • Usługobiorca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@exclusivelashes.pl Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym i bezterminowym w przypadku, gdy Usługobiorca narusza Regulamin, w szczególności, gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia).
   • Wypowiedzenie prowadzi do ustania stosunku prawnego ze skutkiem na przyszłość.
   • Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

  9. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
   • Reklamacje z tytułu rękojmi:
    • Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
    • Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@exclusivelashes.pl lub pisemnie na adres: Chlebowa 19/2, 71-006 Szczecin.
    • W powyższej wiadomości e-mail należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.
    • Gdy jest to niezbędne dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: Chlebowa 19/2, 71-006 Szczecin.
    • Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub w inny podany przez Klienta sposób.
    • W przypadku reklamacji Klienta będącego Konsumentem – nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni jest jednoznaczne z jej uwzględnieniem.
     W związku z reklamacją Klienta będącego Konsumentem Sprzedawca pokrywa koszty odbioru, dostawy i wymiany Produktu na wolny od wad.
   • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
    • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Sklepu Usługobiorca może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@exclusivelashes.pl
    • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
    • Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
    • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

  10. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
   • Klient będący jednocześnie Konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie wręczonego przez Sklep oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
   • W razie odstąpienia od umowy, Umowa Sprzedaży jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
   • Sprzedawca dokona zwrotu wartości Produktu wraz z kosztami jego dostawy przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
   • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   • Konsument odstępujący od Umowy Sprzedaży, zgodnie z pkt. 1 niniejszego rozdziału, ponosi jedynie koszty odesłania Produktu do Sprzedawcy.
   • Termin czternastodniowy, w którym Konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia w którym Konsument objął Produkt w posiadanie.
   • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w wypadku Umowy Sprzedaży:
    • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
    • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
    • Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży przysługuje zarówno Sprzedawcy, jak i Klientowi (Konsumentowi), w przypadku niewykonania przez drugą stronę umowy swojego zobowiązania w terminie ściśle określonym.

  11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
   • Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.exclisivelashes.pl korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością MonikiRząp wykonującej działalność gospodarczą pod firmą MONIKA RZĄP PIĘKNE RZĘSY, adres miejsca wykonywania działalności oraz adres do doręczeń: ul. Chlebowa 19/2, 71-006 Szczecin, NIP: 6412255847, REGON: 321508827.Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości stronyexclisivelashes.pl, bez zgody Usługodawcy.
   • Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, któregokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony www.exclisivelashes.pl stanowi naruszenie prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.

  12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
   • Umowy zawierane poprzez Sklep zawierane są zgodnie z prawem polskim.
   • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.
   • Wszelkie spory wynikłe z Umów Sprzedaży między Sklepem, a Konsumentami będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny, zgodnie z pkt. 4 niniejszego rozdziału.
   • Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą (Klientem) będącym jednocześnie Konsumentem zostają poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami kodeksu postępowania cywilnego z dnia 17 listopada 1964 r. (Dz. U. Nr 43, poz. 296 ze zm.).
   • Klient będący Konsumentem ma również prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów w szczególności poprzez złożenie po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przez sąd polubowny (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=6223). Wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596). Konsument może skorzystać także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.  Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne.
   • Konsument w celu polubownego rozwiązania sporu może w szczególności złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

 

 

O nas

Exclusivelashes -  zajmujemy się dystrybucją profesjonalnych akcesoriów do przedłużania rzęs. Długo szukaliśmy idealnych produktów, które spełniłyby najwyższe oczekiwania zarówno nasze, jak i naszych Klientów. Ciągle poszukujemy doskonałej jakości, rozbudowując ofertę firmy. Nasza firma rozwija się bardzo dynamicznie, wachlarz dostępnych akcesoriów jest stale poszerzany, testujemy i prezentujemy Wam sprawdzone nowości.Oferujemy najwyższej jakości, ręcznie selekcjonowane i układane pod względem długości i podkręcenia rzęsy.

 

Kontakt

pay Cards

Informacja o tym, że przebywasz na stronie jest przez nas przetwarzana i wykorzystywana jest w celach statystycznych.
Niektóre z danych podanych w trakcie korzystania z serwisu mogą być przetwarzane do sprzedaży naszych produktów. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności, aby dowiedzieć się więcej.